Plenarna predavanja

2021-07-07

Elsbeth Stern, Institute for Research on Learning and Instruction, Zürich, Schweiz:
What exactly makes the difference? The impact of intelligence on academic learning

Willibald Ruch, Department of Psychology - Personality and Assessment, University of Zurich, Switzerland:
Humor and Other Character Strengths and Fulfilments in Life

Majda Rijavec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska:
The best moments of our lives: positive psychology in education

Milan Matijević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska:
Od reformne do suvremene konstruktivističke didaktike i neurodidaktike

 

Izazovi profesionalizacije učitelja - Hrvatska u europskom kontekstu 

Vlatka Domović 

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Do kraja osamdesetih i početka devedesetih godina prošlog stoljeća obrazovanje učitelja bilo je uglavnom shvaćano kao "nacionalno pitanje" ili "nacionalni problem" (Zgaga, 2011), stoga u tom području nije bilo značajnije međunarodne suradnje ni komparativnih istraživanja. Međutim, naglašavanjem doprinosa obrazovanja ekonomskom, socijalnom, političkom i kulturnom razvoju, to jest razumijevanje europskog prostora kao "društva znanja", što je najpoznatiji slogan Lisabonske strategije (2000), obrazovanje učitelja postaje važno međunarodno istraživačko i političko pitanje. Početkom 21. stoljeća značajno je počeo rasti interes za unapređivanjem sustava obrazovanja učitelja unutar pojedinih država, ali i za harmonizacijom i europeizacijom pristupa u tom području. 

Osim promjena u političkom kontekstu, interesu za profesionalizacijom učiteljskog zanimanja na međunarodnoj razini pridonijeli su i nalazi istraživanja koji upućuju na to da je kvaliteta učitelja značajno i pozitivno povezana s učeničkim postignućima te da predstavlja najznačajniji školski činitelj kojim se objašnjava uspješnost učenika (Barber i Mourshead, 2007; EC, 2007; Hattie, 2008; Mourshed, Chijiokee, Barber, 2010). Danas se pri promatranju razvoja učiteljske profesije uzima u obzir pet ključnih područja: odabir i zadržavanje učitelja u profesiji, učiteljske kompetencije i profili, inicijalno obrazovanje učitelja, uvođenje učitelja u profesiju i njihov trajni profesionalni razvoj te osiguravanje kvalitete učitelja. U ovom radu posebna pažnja bit će posvećena glavnim trendovima razvoja u inicijalnom obrazovanju učitelja primarnog obrazovanja u Europi i analizi trendova promjena u inicijalnom obrazovanju učitelja u Republici Hrvatskoj. Razmotrit će se promjene u obrazovanju učitelja koje su potaknute uvođenjem Europskog prostora visokog obrazovanja (Bolonjski proces) te će se problematizirati koliko je univerzitacija u području obrazovanja učitelja bila administrativna promjena, odnosno koliko je doprinijela stvarnoj implementaciji novih obrazovnih paradigmi, kao što su kurikuli temeljeni na ishodima učenja i poučavanje usmjereno na studenta. 

Nadalje, bit će analizirani policy trendovi i preporuke na razini Europe i njihova implementacija u hrvatskom kontekstu obrazovanja učitelja primarnog obrazovanja. Zaključno će biti analizirani rezultati istraživačkih i stručnih projekata koji se odnose na standarde zanimanja i kvalifikacija za učitelje, kao i njihovi doprinosi razvoju inicijalnog obrazovanja učitelja.